OIC総合研究機構 イノベーション・マネジメント研究センター 教員一覧
No. 氏名(カナ) 所属 職名 専門分野
1 経営学部
経営学科
教授 経営学, 経済統計学, 社会学(含社会福祉関係)
2 政策科学部
政策科学科
教授 経営学(戦略経営論、経営戦略論)
3 経営学部
経営学科
教授 経営学, 社会システム工学
4 経営管理研究科
教授 会計学
5 食マネジメント学部
食マネジメント学科
教授 経営学, 商学
6 経営学部
経営学科
教授 環境政策・環境社会システム, 会計学
7 経営学部
経営学科
教授 経営学, 商学
8 経営学部
経営学科
教授 経営学
9 経営学部
経営学科
教授 教育・社会系心理学, 教育・社会系心理学, 経営学
10 経営学部
経営学科
教授 経営学
11 経営学部
経営学科
教授 経営学, 商学
12 経営学部
国際経営学科
教授 マーケティング論, 管理会計論, 経営学
13 経営学部
経営学科
教授 経営学
14 経営学部
国際経営学科
教授 経営学(異文化経営、国際経営、経済地理)
15 経営学部
経営学科
教授 経済統計学
16 スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学科
教授 経営学, 会計学
17 経営学部
経営学科
教授 制御・システム工学, 経営学
18 スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学科
教授
19 理工学部
建築都市デザイン学科
教授 都市計画・建築計画, 建築史・意匠
20 経営学部
経営学科
教授 金融・ファイナンス, 経営学, 商学
21 経営学部
国際経営学科
教授 経営学
22 スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学科
教授 社会心理学, 教育心理学
23 経営学部
経営学科
教授 経営情報論
24 経営学部
経営学科
教授 経営学、企業システム論、生産システム論、ものづくり経営
25 経営学部
経営学科
准教授 経営学
26 経営学部
国際経営学科
准教授 経営学
27 経営学部
経営学科
准教授 会計学